- Betingelser -

Salgs- og leveringsbetingelser gældende per den 1. januar 2018 for AzeroCloud ApS, CVR nummer 38 70 69 93, herefter kaldet Azero.

1. Definitioner

1.1 Azeros aktuelle betingelser findes på http://betingelser.azero.dk/, Azeros aktuelle prisliste findes på http://prisliste.azero.dk/. Azeros hjemmeside findes på http://azero.dk/.

1.2 For disse ord tildeles følgende definitioner:

Ved "registrant" menes den person eller organisation som har registreret et domænenavn.

Ved "kunden" menes den person som er anført som produktets ejer i Azeros systemer.

Ved "TLD" menes Top Level Domain (øverste domæne niveau, .dk, .com, .net, .nu er eksempler herpå). gTLD betyder generisk TLD (.com, .net, .org er eksempler herpå). ccTLD betyder country code (landekode) TLD (.dk, .it, .se er eksempler herpå).

Ved "domæne" forstås den alfanumeriske adresse som bruges til at pege på en enhed der er tilsluttet et netværk, eksempelvis internettet. Et domæne kan bestå af et eller flere niveauer under TLD-et.

Ved "RFC" menes Request for Comments. Dokumentsamling startet i 1969, hvor enhver kan offentliggøre godkendte artikler om tekniske aspekter ved internet og relaterede områder. RFC er et bidrag til udviklingen af standarder for internet. RFC skal godkendes af The Internet Engineering Task Force (IETF, http://www.ietf.org), der er officiel RFC-redaktør.

Ved "DNS" menes en forkortelse for Domain Name System, som bygger på en hierarkisk og distribueret styring af domænenavne og IP-adresser til brug for kommunikation på det IP-baserede netværk, internet. Strukturen sikrer et funktionsdygtigt system, og at domænenavne er unikke og universelt tilgængelige jævnfør RFC 1034 og RFC 1035.

Ved "zonefil" menes en fil med data, der beskriver domænenavnets tekniske opsætning. Den information, der ligger i zonefiler, er nødvendig for, at et domænenavn kan fungere i DNS jævnfør RFC 1035.

Ved "registrar" menes den person eller entitet som har det kontraktmæssige ansvar over for registryen i henhold til domæneregistrering. Registraren står for indsamling af informationer omkring registranten og afsendelse af zonefil til registry databasen.

Ved "registry" menes den respektive TLD ansvarlige instans, som har fået tildelt det overordnede ansvar for administrering og styring af det/de TLD-er som denne er blevet tildelt.

Ved "WHOIS" menes en offentlig tilgængelig internetbaseret database som indeholder information om ejerskab og kontaktinformationer tilknyttet et domænenavn.

Ved "trafik" forstås datatrafikken der forbruges ved levering af data til og/eller fra en enhed koblet til et netværk, for eksempel internettet.

Ved "fri trafik" forstås at der ikke afregnes efter trafikforbrug for produktet.

Ved "warehousing" menes registrering af domænenavn eller domænenavne med det formål at videresælge disse mod fortjeneste.

Ved "produkt" menes: webhoteller, domæner, serverløsninger og andre relaterede ydelser eller varer som findes i Azeros sortiment.

Ved "ICANN" menes "Internet Corporation For Assigned Names and Numbers". Det administrative organ for alle TLDer. Kan findes på http://www.icann.org.

Ved "hosted-by-side" menes en webside, hvis indhold er styret og bestemt af Azero.

Ved "UDRP" menes "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy". Dette kan til enhver tid findes på adressen: http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm.

Ved "staminformation" menes oplysninger om personnavn, firmanavn, adresseforhold, telefonnummer, e-mail-adresse(r), faxnummer, CVR/CPR-nummer og andre kontaktinformationer.

2. Parterne

2.1 Denne aftale indgås mellem Azero og kunden.

3. Generelt

3.1 Denne aftale træder i kraft, idet kunden eller en repræsentant på kundens vegne, afsender en bestilling til Azero.

3.2 Produkter leveret af Azero, som ikke er taget i brug eller ikke betalt for, kan og må bruges af Azero til en hosted-by-side, såfremt andet ikke er aftalt skriftligt parterne imellem.

3.3 Azero har til enhver tid ret til at forlange den af Azero eller leverandøren krævede dokumentation til identifikation af registrant og/eller kunde, inden en ændring af et produkt foretages.

3.4 Manglende tilbagemelding fra kunden på forespørgsler fra Azero kan betragtes som aftalebrud.

3.5 Azero er berettiget til, såfremt det anses for nødvendigt, midlertidigt at lukke for adgangen til enhver service forbundet med denne aftale for at foretage vedligeholdelse eller anden service i forbindelse med opretholdelse af driften af kundens produkt. Azero skal dog forsøge så vidt muligt at foretage dette på tidspunkter som er til mindst mulig gene for alle parter. Azero skal i forbindelse med servicering forsøge at afvikle dette hurtigst muligt. Det er alene Azero, der afgør om vedligeholdelse eller anden service i forbindelse med opretholdelse af driften er nødvendig.

3.6 Såfremt dele af disse betingelser bliver erklæret ugyldig, vil den resterende del af betingelserne stadig være bindende.

3.7 Der tages forbehold for ændringer af disse betingelser. Azero kan ensidigt ændre disse betingelser. Ændringer af aftalen vil være gældende 30 dage efter offentliggørelse på Azeros hjemmeside på http://betingelser.azero.dk. Ved betaling af faktura, godkendes samtidig de på tidspunktet for betalingen gældende betingelser.

3.8 Kunden giver sit samtykke til at produktionen af produktet sker øjeblikkeligt ved kundens bestilling.

3.9 Da produktionen af produktet udføres ved bestilling eller hurtigst muligt derefter, er der ikke fortrydelsesret for nogen produkter med mindre det specifikt er angivet. Der kan aldrig gives fortrydelsesret på domæner, idet Azeros udgift er bindende ved bestilling.

4. Produkt

4.1 Der må ikke afsendes uønsket post (SPAM) eller andet generelt uønsket materiale fra Azeros systemer. Enhver brug af Azeros produkter og ydelser skal følge Azeros etiske regelsæt.

4.2 Ved brud på betingelserne er Azero berettiget til straks og uden varsel at slette materialet, suspendere produktet og i grove tilfælde lukke produktet. En eventuel resterende abonnementsperiode vil ikke blive godtgjort. Hvis overførte data i forbindelse med et produkt hvortil der er inkluderet fri trafik ikke overholder Azeros retningslinier om fri trafik, kan der opkræves betaling for den overførte trafik.

4.3 Azero forbeholder sig fuld ejendomsret over leverede varer indtil det totale forfaldne beløb er betalt, inklusive forsendelsesomkostninger, renter og andre inddrivelsesomkostninger Azero måtte have. Ejendomsretten overgår herefter til køber.

4.4 Shared hosting

4.4.1 Det er ikke acceptabelt at der drives forskellige hjemmesider indenfor samme produkt, medmindre andet inden indgåelse af nærværende aftale skriftligt er godkendt af Azero.

4.4.2 Applikationer der udføres på serveren må ikke tage en væsentlig del af serverens ressourcer.

4.5 Dedikeret hosting

4.5.1 Ved dedikeret hosting, for eksempel virtuelle servere, fysiske servere og colocation, tillægges altid udgifter til trafik-, strøm- og køling efter aktuelt gældende kostpriser tillagt administrationsgebyr/provision.

4.5.2 Ved eventuelle angreb på systemerne brugt af kunden eller andre udefrakommende forhold, som Azero ikke har kontrol over, er Azero uden på forhånd at indhente godkendelse, berettiget til at fakturere tidsforbrug for at løse eller minimere omfanget.

4.6 Trafik

4.6.1 Et produkt kan leveres med afregning efter trafikforbrug eller med fri trafik.

4.6.2 Fri trafik: I forbindelse med produkter som inkluderer fri trafik skal trafikken følge normalt forbrugsmønster og følgende, dog ikke udtømmende, er ikke tilladt: erotisk, pornografisk, stødende materiale, ulovligt materiale, .mp3 filer, webcams, lokationer hvor man kan hente mange programmer, film, musik eller andre former for store datamængder fra. Serverplads må kun benyttes til hjemmeside og modtagelse af e-mails. Azero definerer ensidigt hvilket materiale der hører til i ovenstående kategorier. Ved tvivl kan materiale præsenteres for Azero, som vil kunne meddele om materialet er tilladt i forbindelse med et produkt hos Azero.

5. Abonnement

5.1 For at kunne tegne et abonnement skal man være myndig.

5.2 Azero forbeholder sig ret til at afvise bestillinger eller nægte at forlænge et abonnement og er ikke forpligtet til at give begrundelse herfor.

5.3 Kunden er forpligtet til altid at holde Azero informeret om sine nuværende staminformationer via de systemer som Azero stiller til rådighed for kunden. Der kræves fuldstændig og gyldig postadresse, postboks er ikke tilstrækkeligt. Undladelse af at meddele adresseændring kan medføre, at produktet suspenderes og lukkes med deraf følgende gebyrer jævnfør Azeros prisliste.

5.4 Azero er berettiget til at opsige abonnementet med en måneds varsel. Hvis der er sket brud på nogle af nærværende betingelser, er Azero berettiget til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. Eventuel restperiode i forbindelse med lukning af et produkt vil ikke blive refunderet, medmindre produktet er opsagt af Azero og det efterfølgende dokumenteres, at der ikke er sket brud på betingelserne.

5.5 Abonnementsperioden for det valgte produkt besluttes af kunden ved handlens indgåelse og kan frit ændres efterfølgende, indenfor de tilgængelige abonnementsperioder for produktet, dog senest 30 dage inden abonnementsperiodens udløb, til aktivering ved abonnementets fornyelse.

5.6 Produktændringer for næste abonnementsperiode, skal være modtaget af Azero senest 30 dage inden indeværende abonnementsperiodes udløb. For øjeblikkelige produktændringer gælder at: Ændres produktet til et dyrere produkt vil beløbet straks blive opkrævet. Ændres produktet til et billigere vil prisforskellen i indeværende abonnementsperiode ikke blive godtgjort. Produktet vil automatisk blive fornyet ved udløb, medmindre opsigelse er modtaget senest 30 dage inden udløb. Domæner skal opsiges senest 60 dage inden udløb.

5.7 Abonnementstype

5.7.1 Privatabonnementer: Der kræves gyldig fødselsdato. Opsigelser skal foregå skriftligt til Azero med angivelse af hvilket/hvilke produkter, der er tale om, fra hvilken dato opsigelsen skal gælde samt gyldig underskrift. Ved for sen opsigelse vil der som minimum blive opkrævet for mindste abonnementsperiode for det pågældende produkt jævnfør Azeros prisliste.

5.7.2 Erhvervsabonnementer: Der kræves gyldigt CVR-nummer. For at beskytte kunden mod misbrug/hacking/cracking foregår opsigelser udelukkende ved at kunden opgiver brugernavn og kodeord, hvorefter Azero tilsender opsigelsespapir til kundens fysiske adresse. Dette opsigelsespapir underskrives og returneres til Azero med gyldig underskrift, hvorefter opsigelse effektueres. Ved for sen opsigelse vil der blive faktureret for gældende abonnementsperiode.

6. Domæner

6.1 Azero er ikke og kan ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domænenavn ikke kan registreres.

6.2 De fleste domæner bliver registreret efter princippet 'først til mølle'. Azero kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle forsinkelser i bestillingen og kan ikke gøres ansvarlig for at et domæne derved kan blive registreret til anden side.

6.3 Information fundet via Azeros WHOIS tjek er hentet via det respektive registrys WHOIS database eller hos Azeros leverandør. Det er derfor ikke Azeros ansvar at disse informationer er korrekte eller opdaterede.

6.4 Azero er ikke ansvarlig for registrering og brug af domænenavne i ulovligt øjemed og kan ikke gøres ansvarlig for at domæner nedlægges af det gældende registry eller overdrages til andre.

6.5 Skulle kundens og/eller registrantens staminformationer i Azeros systemer være ukorrekte kan Azero vælge at undlade at forny domænet, såfremt disse ikke er opdateret senest 60 dage inden domænets udløbsdato.

6.6 Registranten skal til enhver tid følge enhver ICANN og/eller registry regel omhandlende restriktioner eller forbud mod warehousing.

6.7 Enkelte registrys kræver at registranten underskriver et papir inden domænet kan slettes. Dette skal gøres af registranten og skal ske i forbindelse med en eventuel opsigelse af domænet hos Azero. Opsigelsen vil i så fald ikke være gyldig førend dette papir er Azero i hænde.

6.8 I tilfælde hvor kunden tilbageholder betaling for domænenavnet, eller i tilfælde hvor betaling bliver trukket tilbage har Azero ret til at deaktivere domænet og overføre ejerskabet af domænet til Azero. Skulle den oprindelige registrant ønske at få domænet tilbage, vil dette koste en konsulenttime plus 2 gange prisen for en domæneoverdragelse af den respektive type jævnfør Azero prisliste, hvilket skal betales inden Azero påbegynder en overdragelse tilbage til den oprindelige registrant.

6.9 Registranten af et eller flere gTLDer vil ikke kunne flytte domæner til anden registrar førend der er gået 60 dage fra oprettelsesdato og da udelukkende via de procedurer som Azero foreskriver. Denne regel kan også gælde for enkelte ccTLDer. Anmodning om at flytte et domæne til en anden registrar vil alene blive imødekommet såfremt denne sker via de af Azero anviste metoder. Azero har ret til at afvise redelegeringer, indtil alle udestående betalinger for domænet, er afklaret. Azero har ret til at afvise redelegeringer i det tilfælde hvor kunden er gået konkurs.

6.10 Brud på regelsæt henvist til i disse betingelser vil tolkes som kontraktbrud og kan resultere i spærring af registrantens domænenavn.

6.11 I henhold til ICANN regler skal enhver registrant efterleve den til enhver tid gældende UDRP.

6.12 I henhold til ICANN regler skal enhver registrant holde pågældende registrys administratorer, ansatte, direktører, bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter skadeløse i forbindelse med alle skader og udgifter, som skulle opstå på baggrund af denne aftale.

6.13 I henhold til ICANN regler skal enhver registrant udlevere de til enhver tid korrekte staminformationer. Mangel på tilbagemelding og udlevering til Azero, registry eller registrar af korrekte staminformationer senest 10 dage efter disse af Azero, registry eller registrar er blevet forespurgt, kan resultere i lukning af domænet.

6.14 Azero har ret til at suspendere alle ændringer indtil registranten har påvist at ændringen er berettiget.

6.15 Såfremt registreringen af produktet er sket via en tredjepart eller kundens repræsentant, forbeholder Azero sig ret til at konsultere slutkunden for at sikre at dennes krav efterleves korrekt.

6.16 Som registrant er man forpligtet til at efterleve det pågældende domænes registrys regelsæt. Regelsættene for de respektive ccTLDer kan findes via registryens hjemmeside. Listen over ccTLD registrys forefindes på adressen: http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm.

6.17 Ved at indgå i denne aftale accepterer kunden UDRP vedtaget af ICANN eller et hvilken som helst andet regelsæt foreskrevet af den relevante registry af ccTLDer.

7. Ansvar

7.1 Azeros ansvar

7.1.1 Det er Azeros ansvar som registrar at indsende zonefil til registry for det pågældende domæne.

7.1.2 Azero er ikke ansvarlig for at tredjeparts tjenester, ikke eksisterer eller ikke fungerer. Azero kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler der hidrører fra at vores opsætning ikke er som andre udbyderes. Azero er ikke forpligtet til at overholde specifikke oppetider, medmindre der er lavet særskilt aftale om dette. Azero er under ingen omstændigheder ansvarlig for kundens eventuelle direkte eller indirekte avancetab, driftstab, tidstab eller andre tab forårsaget af fejl eller mangler ved Azeros produkter, der for eksempel, men ikke udtømmende, kan skabe: datatab, sikkerhedsproblemer, nedsat oppetid eller spam.

7.1.3 Enhver ændring af produkter under denne aftale skal ske via brevpost, telefax eller e-mail. Det er Azeros ansvar at sørge for at informere kunden om de dertil nødvendige informationer.

7.1.4 Azero er ikke ansvarlig for kunders indhold og stiller ikke andre krav eller begrænsninger end de i disse betingelser beskrevne for hjemmesiders indhold. Indholdet skal naturligvis følge landets love. Azero dømmer ikke kundens indhold, men henviser til landets juridiske myndigheder.

7.2 Kundens ansvar

7.2.1 Kunden bærer det fulde ansvar ved anvendelsen af produktet, også såfremt tredjepart misbruger kundens brugernavn og kodeord eller på anden måde får adgang til kundens produkt og/eller data. Produktet må ikke anvendes til at opnå uautoriseret adgang til Azeros eller tredjeparts systemer.

7.2.2 Kunden er ansvarlig for de forpligtelser, der påhviler kunden ifølge denne aftale, dette gælder selvom kunden vælger at licensiere produktet eller dele heraf ud til tredjepart eller ved at lade en repræsentant handle på sine vegne.

7.2.3 Det er kundens eget ansvar at skaffe forbindelse til internettet og Azero kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle problemer herved. Kunden har selv det fulde ansvar for løbende opdatering og vedligeholdelse af kode og data, samt backup af disse. Til visse produkter er en statisk IP-adresse hos kunden et krav.

7.2.4 Kunden er forpligtet til at iagttage tavshed med hensyn til de forhold, hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af Azero. Tavshedspligten ophører ikke ved eventuel opsigelse af abonnement hos Azero. Alt materiale produceret af Azero opfattes som havende værkshøjde.

7.2.5 I tilfælde hvor kunden udlicensierer domænet til tredjepart vil kunden stadig være ansvarlig over for Azero med henhold til, men ikke udelukket til, forkert brug af domænenavn, overskridelse af disse betingelser og betaling.

7.3 Erstatningspligt

7.3.1 I tilfælde hvor Azero kan gøres ansvarlig, er Azero udelukkende ansvarlig overfor kunden i forhold hvor tabet er forårsaget af Azero og/eller en af Azero ansat medarbejders forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser.

7.3.2 Eventuel erstatningspligt vil til alle tider maksimalt udgøre en forholdsmæssig del af indeværende kvartals abonnementsafgift for kunden for det berørte produkt, gældende for en periode svarende til det samlede tidsrum hvor fejlen har eksisteret.

8. Betalingsbetingelser

8.1 Overskridelse af betalingsbetingelser medfører rentetilskrivning i henhold til renteloven, samt fremsendelse af rykker. Ved fremsendelse af rykker(e) opkræves et gebyr ifølge Azeros prisliste. Gebyret er fastsat i overensstemmelse med Forbrugerklagenævnets afgørelse.

8.2 Azero forbeholder sig ret til enhver tid at ændre priserne forbundet med domæne­fornyelse og domæneændringer, dog skal alle priser til enhver tid oplyses på Azeros hjemmeside. Registranten kan til enhver tid kontakte Azero for de aktuelle priser.

8.3 Sker der trods påkrav ikke betaling, kan der foretages indberetning til kredit­oplysningsbureau (RKI/KOB), og tilgodehavendet overdrages til retslig inkasso.

8.4 Det påhviler kortholder/kunde/betaler at betale eventuelle transaktionsgebyrer for den valgte betalingsform udover fakturaens beløb.

Læs mere om retningslinjer for indbetalinger.

9. Kundeoplysninger

9.1 Udover de i disse betingelser nævnte parter videregiver Azero ikke informationer til tredjepart uden registrantens/kundens tilladelse, medmindre der foreligger en juridisk afgørelse herfor.

9.2 Kunden accepterer at staminformationer tilsendes registry administratoren til brug i den offentligt tilgængelige WHOIS database, som påkrævet af ICANN.

9.3 Al staminformation givet til Azero af kunden eller af kundens repræsentant(er) vil blive videregivet til registry og/eller registrar til brug i WHOIS databasen.

9.4 Kunden accepterer at Azero udleverer kundeoplysninger til softwareleverandører, hvorigennem Azero udlejer software ifølge softwareleverandørens licensregler.

9.5 Det er kundens eller dennes repræsentants ansvar at alle staminformationer givet til Azero i forbindelse med registrering er accepteret og godkendt af den/de person(er)/firma(er) til hvilke dataene tilhører.

9.6 Azero vil tage alle rimelige forholdsregler for at beskytte imod misbrug af personlige data.

10. Licensiering

10.1 Det er kundens ansvar at al lagret eller installeret software er licenseret og at brugen heraf følger licensgiverens regler.

10.2 I nogle produkter indgår licenserede softwareprodukter hvor Azero står for licensieringen. Kunden er forpligtet til at følge de pågældende licensregler for produktet. Disse licensregler kan forefindes på Azeros hjemmeside og kunden vil blive gjort særskilt opmærksom på disse ved køb af licensprodukter.

11. Tvister

11.1 Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende disse betingelser skal Azero inden for rimelig tid herefter oplyse kunden hvori disse består, såfremt kunden skriftligt via e-mail eller brevpost har anmodet om dette.

12. Force Majeure

12.1 Ingen af parterne er bundet af denne aftale når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksport­restriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som parten ikke er herre over.

13. Lovvalg & værneting

13.1 Alle tvister mellem kunden og Azero i relation til disse betingelser eller produktet skal afgøres ved Københavns Byret efter gældende dansk ret.

Referencer

crossfit

"Team CrossFit Copenhagen takker for støtten fra Azero i vores kamp for at nå til CrossFit Games (VM) i Californien i Juli."

Nikolaj Rønnow

2015-01-19T11:02:53+00:00

Nikolaj Rønnow

crossfit
"Team CrossFit Copenhagen takker for støtten fra Azero i vores kamp for at nå til CrossFit Games (VM) i Californien i Juli."
eyeforimage

Azero has been Eye for Image's ISP from the very beginning. It's reassuring to know that they not only have a great array of products, but that we can always get relevant and timely information from their professional support team, by just picking up the phone and talking to someone.

Matt Coyle, Technical Copywriter / Eye for Image ApS

2015-01-20T03:47:24+00:00

Matt Coyle, Technical Copywriter / Eye for Image ApS

eyeforimage
Azero has been Eye for Image's ISP from the very beginning. It's reassuring to know that they not only have a great array of products, but that we can always get relevant and timely information from their professional support team, by just picking up the phone and talking to someone.

Kontakt Azero

Firmainformationer

AzeroCloud ApS
Århusvej 201
8464 Galten
CVR: 38 70 69 93
VAT: DK38706993

Telefon

Telefon: 38 19 50 17
 

Normal telefontid

Man-Tor: 08:00-16:00 (Fre: 08:00-15.00)